DIVERSITY AND INCLUSION / RAZLIČITOST I UKLJUČENOST

DIVERSITY AND INCLUSION                                          Participants
Tomislav Ćavar

The Franciscan Museum and Gallery have announced a public tender within the International Museum Day and the European Museum Night of "Museums for Diversity and Inclusion",  for participation in the exhibition "Diversity and Inclusion". Every artistst with the academic education could apply and participate with their works. The works for the exhibition came from our country and from abroad. 51 artists with 71 works applied for the competition, and 33 authors with 51 works entered the final selection. This is the first public competition since the gallery was founded in 1990, and the Franciscan Gallery has shown, this time as well, that it is prepared to respond to great challenges as in the early 1990s, when they welcomed avant-garde artists from the former state, while no other galleries and museum institutions didn`t accept them or gave them space to exhibit their works.

Nowadays, we live in a world of global connectivity, current communication, multiethnicity, multiculturalism, interdependence of different value systems that are grown from different world cultures, transformed into global trends by global inertia and transmitted with digital media to meet their users faster than ever before. The global economy and industry impose the connection through the consumption of common trends in order to create the illusion of a functional society and a common image, but in the interspaces where the global contents collide, cracks on a human and emotional level are formed. Although almost every human on planet Earth is "included" in a large common network, their human and emotional exclusion may never have been greater before. Regardless of the information access and education of the population, discrimination is present at all levels and we can feel free to state that it does not arise from the ignorance.

The artists express themselves on a given theme through sculptures, paintings, installations and art videos. One group thematizes the alienation of people, captivity in lost worlds, insecurity in their own identity and social isolation in the emotional and physical sense, while  the other group wants to break the geometric frames with their organic volumes and expressionist colored emotions in order to wake up man from the alienation and restore his individuality and his forgotten spontaneous, natural and unplanned emotions, warning us to get out of global confection, to look with our own eyes, indulge our own intuition and not to walk on programmed pathways in order to be included in the global value system at all costs. Therefore, this exhibition detects and shows the problems that occupy today's society in a good way, and it also encourages the observer to mutual acceptance and understanding. The exhibition also seeks to wake up both self-criticism and empathy and also to heal infected interpersonal relationships and encourage the acceptance of diversity in all these contexts. Involvement in religious, political, social, racial, national and sexual contexts is something that should be taken for granted in "modern society". Unfortunately, even in the modern democracies, separation from the "pack" interferes on the path to success and very often it leads to collapse of the individual.

______________________


RAZLIČITOST I UKLJUČENOST                                         Sudionici
Tomislav Ćavar

Unutar Međunarodnog dana muzeja i Europske noći muzeja na temu „Muzeji za različitost i uključenost“, Franjevački muzej i galerija raspisali su javni natječaj za sudjelovanje na izložbi „Različitost i uključenost“, na koji su se mogli prijaviti svi akademski obrazovani umjetnici. Radovi za izložbu su stizali iz zemlje i inozemstva, na natječaj se prijavio 51 umjetnik sa 71 radom, a u konačnu selekciju su ušla 33 autora sa 51 radom. Od osnutka galerije 1990. godine ovo je prvi javni natječaj, a Franjevačka galerija je pokazala, i ovaj put, da je spremna odgovoriti velikim izazovima kao i početkom devedesetih godina, kada je udomila avangardne umjetnike iz bivše države, koje nitko od tadašnjih službenih galerijskih i muzejskih institucija nije prihvaćao, niti im ustupio prostor za izlaganje.

Danas živimo u svijetu globalne povezanosti, trenutne komunikacije, multietničnosti, multikulturalnosti, međuovisnosti različitih sustava vrijednosti izraslih iz raznih svjetskih kultura, koje se globalnom inercijom pretvaraju u planetarne trendove, prenoseći se uz pomoć digitalnih medija, do krajnjih konzumenata, brže nego ikad ranije. Globalna ekonomija i industrija nameću povezanost kroz konzumaciju zajedničkih trendova stvarajući privid funkcionalnog društva i zajedničke slike, ali u međuprostorima u kojima se sudaraju globalni sadržaji nastaju pukotine na ljudskoj i emocionalnoj razini. Iako su gotovo svi ljudi na planeti Zemlji „uključeni“ u veliku zajedničku mrežu, njihova ljudska i emocionalna isključenost možda nikad nije bila veća. Bez obzira na dostupnost informacija i edukaciju populacije, diskriminacija je prisutna na svim razinama i možemo slobodno konstatirati da ne nastaje iz neznanja.

Umjetnici se na zadanu temu izražavaju skulpturama, slikama, instalacijama i umjetničkim videom. Jedna skupina tematizira otuđenost ljudi, zatočenost u izgubljene svjetove,  nesigurnost u vlastiti identitet i društvenu izoliranost u emocionalnom i fizičkom smislu. Druga skupina želi razbiti geometrijske okove te svojim organičkim volumenima i ekspresionistički obojenim emocijama probuditi čovjeka iz otuđenost i vratiti mu individualnost, zaboravljene spontane, prirodne i neplanirane emocije, upozoravajući nas da iziđemo iz globalne konfekcije, progledamo vlastitim očima, prepustimo se vlastitoj intuiciji i ne hodamo programiranim stazama, kako bi po svaku cijenu bili uključeni u globalni sustav vrijednosti. Stoga ova izložba na dobar način detektira i pokazuje probleme koji muče današnje društvo i potiče promatrača na međusobno prihvaćanje i razumijevanje. Također želi probuditi i samokritičnost i empatiju te ozdraviti inficirane međuljudske odnose i potaknuti na prihvaćanje različitosti u svim nabrojanim kontekstima. Uključenost u religioznom, političkom, društvenom, rasnom, nacionalnom i spolnom kontekstu je nešto što bi se u „suvremenom društvu“ trebalo podrazumijevati samo po sebi. Ali, nažalost, čak i modernim demokracijama izdvajanje iz „čopora“, onemogućava put do uspjeha i počesto vodi do propasti pojedinca.Exhibitions and events

We don't have anything to show you here.

Activities from this museum

We don't have anything to show you here.


Suggested Content