81 - 120 of 50271 objects

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Needle@eng, Nål

Awl@eng, Syl

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Needle [?]@eng, Nål [?]

Needle@eng, Nål

Tool@eng, Verktyg

Artefact@eng, Artefakt

Jewellery@eng, Ring@eng, Ring, Smycke

Artefact@eng, Artefakt

Tool@eng, Verktyg

Artefact@eng, Artefakt

Artefact@eng, Artefakt

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Tool@eng, Verktyg

Sherd@eng, Potsherd@eng, Skärva, Krukskärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Skärva, Krukskärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Krukskärva, Skärva

Sherd@eng, Potsherd@eng, Skärva, Krukskärva

Potsherd@eng, Sherd@eng, Krukskärva, Skärva