Guba. April-May 1918. Muslim Massacres in Documents


🇺🇸In fact, the main task set before Hamazasp, the center led by Shaumyan, was the mass destruction of the Muslim population and ousting them from their historical lands. This fact was once again confirmed by the fact that armed Armenian gangs continued their raids along the entire railway line, moving from Baku to Guba and vice versa, they raided Muslim villages located on both sides of the road along the entire railway line, set them on fire, burned mosques and the holy books of the Koran, plundered the property of the peasants, mercilessly killing women, old people and children and everyone who got in their way.
Source: Solmaz Rustamova-Tohidi, Guba. April-May 1918. Muslim Massacres in Documents." P. 77

🇦🇿Əslində, “Şaumyanın başçılıq etdiyi mərkəz” tərəfindən Amazaspın qarşısına qoyulan əsas vəzifə qəzanın müsəlman əhalisinin kütləvi şəkildə məhv edilməsi və onun öz əzəli torpaqlarından sıxışdırılaraq çıxarılması idi. Bu həqiqət bir daha onunla təsdiq edilirdi ki, silahlı erməni quldur dəstələri hələ Qubaya çatana qədər, Bakıdan Qubaya və əksinə hərəkət edərkən, bütün dəmir yolu xətti boyunca, yolun hər iki tərəfində yerləşən müsəlman kəndlərinə basqın edir, onları talan etdikdən sonra odlayır, məscidləri və müqəddəs Quran kitablarını yandırır, kəndlilərin əmlakını talayır, rastlarına çıxan hər kəsi isə dərhal, qadın, qoca və uşaqlara rəhm etmədən öldürürdülər.
Mənbə: “Solmaz Rüstəmova-Tohidi, Quba. Aprel-May 1918-ci il. Müsəlman qırğınları sənədlərdə.” S. 77

🇷🇺Фактически, основной задачей, поставленной перед Амазаспом, центром руководимым Шаумяном, было массовое уничтожение мусульманского населения и вытеснении его из своих исторических земель. Этот факт еще раз подтверждался тем, что вооруженные армянские банды продолжали свои налеты вдоль всей железнодорожной линии, двигаясь от Баку к Кубе и обратно, они совершали набеги на мусульманские села, расположенные по обе стороны дороги, вдоль всей железнодорожной линии, поджигали их, сжигали мечети и священные книги Корана, грабили имущество крестьян, безжалостно убивая женщин, стариков и детей и всех, кто попадался им на пути.
Источник: Солмаз Рустамова-Тогиди, Губа. Апрель-май 1918 г. Мусульманские погромы в документах». стр. 77


بالواقع، كانت المهمة الرئيسية التي وُضعت أمام أمازاسب من قبل "مركز 🇸🇦قيادة شاوميان" هي القضاء على جماعة السكان المسلمين بشكل جماعي وطردهم من أراضيهم الأصلية عن طريق القتل الجماعي، وضغطهم لطردهم من أراضيهم الأصلية. وكانت هذه الحقيقة تتأكد مرة أخرى، حيث كانت فصائل الأرمن المسلحة، حتى وصولها إلى قوبا، وأثناء تحركها من باكو إلى قوبا والعكس، تقوم بمهاجمة قرى المسلمين الموجودة على طول خط السكة الحديدية بأكمله، تقوم بنهبها وحرقها بعد ، وتحرق المساجد وكتب القرآن المقدسة، وتنهب ممتلكات القرويين، وتقتل كل شخص يصادفونه على الفور، دون رحم، بما في ذلك النساء والشيوخ والأطفال.
المصدر: "سلماز توهيدي، قوبا. أبريل-مايو 1918. مذابح المسلمين في الوثائق." الصفحة 77.

 
 
 


You might also like